Poisson Bus Waiting Time

Poisson Bus Posterior Waiting Time Distribution